รีวิวบอร์ด Relay 8 ช่อง มี ESP8266 และ Step Down ในตัว

บอร์ดรีเลย์ 8 ช่อง ราคาสามร้อยกว่าบาท สั่งมาจากจีนแหละ

บนบอร์ดมี ESP8266 เป็น Microcontroller มา ต่อเข้า Relay 8 ช่องตรง ๆ และมีวงจร Step Down มาให้ในตัวเลย รับไฟได้ตั้งแต่ 7 - 28 V


GPIO สำหรับรีเลย์แต่ละตัว (นับจากซ้ายไปขวา)

Relay 1 - GPIO 16
Relay 2 -  GPIO 14
Relay 3 - GPIO 12
Relay 4 - GPIO 13
Relay 5 - GPIO 15
Relay 6 - GPIO 0
Relay 7 - GPIO 4
Relay 8 - GPIO 5

โค๊ตตัวอย่าง สำหรับ ESPHome

esphome:
  name: relay8ch

esp8266:
  board: nodemcuv2

# Enable logging
logger:

api:

ota:
  password: !secret ota_password

wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password

  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "Relay8Ch"
    password: "1234567890"

captive_portal:

web_server:
  port: 80

status_led:
  pin:
    number: GPIO2
    inverted: true

output:
  - platform: gpio
    pin: GPIO16
    id: relay1

  - platform: gpio
    pin: GPIO14
    id: relay2

  - platform: gpio
    pin: GPIO12
    id: relay3

  - platform: gpio
    pin: GPIO13
    id: relay4

  - platform: gpio
    pin: GPIO15
    id: relay5

  - platform: gpio
    pin: GPIO0
    id: relay6

  - platform: gpio
    pin: GPIO4
    id: relay7

  - platform: gpio
    pin: GPIO5
    id: relay8


light:
  - platform: binary
    name: "relay1"
    output: relay1

  - platform: binary
    name: "relay2"
    output: relay2
 
  - platform: binary
    name: "relay3"
    output: relay3

  - platform: binary
    name: "relay4"
    output: relay4

  - platform: binary
    name: "relay5"
    output: relay5

  - platform: binary
    name: "relay6"
    output: relay6
 
  - platform: binary
    name: "relay7"
    output: relay7

  - platform: binary
    name: "relay8"
    output: relay8

Comments

Popular posts from this blog

5 เหตผลที่ไม่แนะนำให้ซื้อเครื่อง Xeon มือสอง ในปี 2020

UPS ไหม้ เกิดขึ้นจากอะไรได้บ้าง